Jumlah Muzaki dan Pengumpulan Zakat, Infaq, Shodaqoh Cianjur Tahun 2005-2006 Naik Rta-rata 15 Persen

Zakat, Infaq dan Shodaqoh merupakan salah satu wujud nyata dari peran aktif Umat Islam yang apabila dihimpun dan dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar untuk megentaskan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sasaran zakat tidak hanya sekedar mewujudkan keadilan sosial dalam bentuk santunan material tetapi mempunyai tujuan yang lebih luas, yakni mengangkat kaum dhu’afa…